วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
               
              สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
                มาตรฐาน  พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

                สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
          มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

                สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล
                มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
                มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำและสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ใน การแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

                สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
                มาตรฐาน  พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
                มาตรฐาน  พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น