วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้ที่1วัยและการเปลี่ยนแปลง    เวลา  4  ชั่วโมง
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                      
      พ 1.1   ม.3/1
            เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของแต่ละด้านในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

3.  สาระการเรียนรู้
    3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
         Ÿ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย
               -   วัยทารก            -   วัยก่อนเรียน
               -   วัยเรียน             -        วัยรุ่น
               -   วัยผู้ใหญ่            -   วัยสูงอายุ
    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร
     4.2   ความสามารถในการคิด
          1) ทักษะการเปรียบเทียบ
          2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้
    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1. มีวินัย             
    2. ใฝ่เรียนรู้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน
    4. มีความรับผิดชอบ

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    บันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
7.  การวัดและการประเมินผล
    7.1   การประเมินก่อนเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.2   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
         1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องวัยและการเปลี่ยนแปลง
         2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของแต่ละวัย
          3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
         4) ประเมินการนำเสนอผลงาน
         5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
         6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    7.3   การประเมินหลังเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.4   การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
         -   ตรวจบันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
8.  กิจกรรมการเรียนรู้
  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น