วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


แผนการสอนตามหลักปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้น เป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตที่มุ่งสร้างความสมดุล และไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดูแรรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ด้วย ที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
การสอนพลศึกษา เพื่อดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ
โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษาเป็นสื่อ
1. พอประมาณ  คือ  การรู้ตน ทำสิ่งใดก็ตามให้พอเหมาะพอสมกับฐานะอัตภาพ


1.    ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการตามวัย    ดูแลรักษา       สุขภาพกายและจิตใจของตนเองได้
2.    ผู้เรียน สำรวจตนเองด้านการกิน อยู่ หลับนอน ออกกำลังกาย ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามสภาวะของสุขภาพที่จะเอื้ออำนวย
3.    ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย ทั้งที่มีเชื้อโรคเป็นสาเหตุ หรือเกิดจากความผิดปกติของร่างกายตนเองก็ตาม
4.    ผู้เรียน ปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นไปตามกติกา ระเบียบสังคม
5.    ผู้เรียน รู้ถึงความบกพร่อง เกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เป็นอยู่ ควรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างให้ คงสภาพ หรือการดำรงอยู่ของชีวิตที่ยืนยาว
2. มีเหตุผล    คือ  ใช้สมอง สติปัญญา คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและดีที่สุด สำหรับตนที่จะนำพาการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องและนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
1.    ทางด้านสุขภาพและจิตใจยังมีการหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกหลายเรื่อง ดังนั้นผู้เรียนต้องใช้สมอง สติปัญญา พิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง อย่างมีเหตุผล เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ตามหลักวิชาการ หรือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้
  3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  คือ ความไม่ประมาทในการที่จะกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม ต้องหามาตรการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง
1.      สอดคล้องกับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน       ที่ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ที่เกี่ยวข้องและรู้ถึงเหตุได้ชัด ด้านสุขภาพร่างกาย การออกกำลัง ต้องคำนึงถือความปลอดภัย เป็นสำคัญ ตั้งแต่สำรวจความพร้อมของร่างกาย      มีโรคประจำตัวหรือการเจ็บป่วยเดิมหรือไม่ ถ้ามีต้องปรึกษาแพทย์ก่อน หรือตรวจสอบชุดเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับกีฬา

หรือการออกกำลังกายชนิดนั้น ๆ การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย  ให้อยู่ในสภาพพร้อม    ใช้งาน ไม่เกิดอันตราย
        รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านอุบัติเหตุจากการจราจร  ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ โรคที่เกิดจากการทำงาน สิ่งดังกล่าวมาแล้ว ทั้งหมด ต้องมีภูมิคุ้มกัน คือ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
เงื่อนไขที่สำคัญ
1. ความรู้   คือ  มนุษย์เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้มีความรอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง  ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ โดยต้องลงมือศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้น ๆ ก่อนที่จะลงมือทำจริง
ปลูกฝัง สร้างเจตคติที่ดีด้านคุณลักษณะ (Trait)         สุขนิสัย (Habit) ที่มีอนามัย (Hygiene) เพื่อการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ ให้ดำรงอยู่ในสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อันมีความหมายตรงกับ   สุขภาพ (Health) อีกทั้งยังตรงกับจุดมุ่งหมายของ     การศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อการเป็นพลเมืองดีและ   พลเมืองโลก

2.  คุณธรรม  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคม หรือผู้ด้อยโอกาส เมื่อเรามีมากกว่าหรือพอที่จะช่วยเหลือได้ โดยไม่ลำบากยากเข็ญ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมให้อยู่อย่างมีความสุข โดยใช้คุณธรรมความดีงามนำหน้า เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในกฎ กติกา ระเบียบของสังคม เมื่อนำมาเทียบเคียงกับการจัดพลศึกษาในสถานศึกษาให้แก่      ผู้เรียน พบว่า มีการสอดแทรกและบูรณาการที่เกี่ยวกับการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคี เล่นกีฬาและออกกำลังกายตามกฎ กติกา ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียน   ด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา บริการผู้อื่นด้วยจิตใจที่เป็นสาธารณะ (Service mind) เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณภาพผู้เรียน


คุณภาพผู้เรียน
                                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

-         เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่างๆ
-         เข้าใจ  ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
-         เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัมนาการตามวัย
-         มีทักษะในการประเมินอิทธิพลทางเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ที่มีต่อเจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
-         ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และควารมรุนแรง รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและ ชุมชน
-         เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะทางกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
-         แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การดำรงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-         สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง
-          ปฏิบัติตามกฎ กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแข่งขีนกีฬาและทำงานเป้นทีมอย่างเป้นระบบ ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

-    สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
      อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนอย่างเป้นระบบ
-    แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มี
      ต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนิชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-    ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพโดยนำหลัก
      การของทักาะทางกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน
-   แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัย ในการเข้าร่วม
     กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม
-   แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุก
    โอกาส จนเป็นบุคคลิกภาพที่ดี
-   วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพ 
     การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-  ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง   ปลอดภัยและมีวิถีชีวิตที่ดี

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
               
              สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
                มาตรฐาน  พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

                สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
          มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

                สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล
                มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
                มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำและสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ใน การแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

                สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
                มาตรฐาน  พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
                มาตรฐาน  พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้ที่1วัยและการเปลี่ยนแปลง    เวลา  4  ชั่วโมง
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                      
      พ 1.1   ม.3/1
            เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของแต่ละด้านในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

3.  สาระการเรียนรู้
    3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
         Ÿ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย
               -   วัยทารก            -   วัยก่อนเรียน
               -   วัยเรียน             -        วัยรุ่น
               -   วัยผู้ใหญ่            -   วัยสูงอายุ
    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร
     4.2   ความสามารถในการคิด
          1) ทักษะการเปรียบเทียบ
          2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้
    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1. มีวินัย             
    2. ใฝ่เรียนรู้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน
    4. มีความรับผิดชอบ

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    บันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
7.  การวัดและการประเมินผล
    7.1   การประเมินก่อนเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.2   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
         1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องวัยและการเปลี่ยนแปลง
         2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของแต่ละวัย
          3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
         4) ประเมินการนำเสนอผลงาน
         5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
         6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    7.3   การประเมินหลังเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.4   การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
         -   ตรวจบันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
8.  กิจกรรมการเรียนรู้
  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง