วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณภาพผู้เรียน


คุณภาพผู้เรียน
                                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

-         เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่างๆ
-         เข้าใจ  ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
-         เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัมนาการตามวัย
-         มีทักษะในการประเมินอิทธิพลทางเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ที่มีต่อเจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
-         ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และควารมรุนแรง รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและ ชุมชน
-         เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะทางกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
-         แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การดำรงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-         สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง
-          ปฏิบัติตามกฎ กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแข่งขีนกีฬาและทำงานเป้นทีมอย่างเป้นระบบ ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

-    สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
      อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนอย่างเป้นระบบ
-    แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มี
      ต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนิชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-    ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพโดยนำหลัก
      การของทักาะทางกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน
-   แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัย ในการเข้าร่วม
     กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม
-   แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุก
    โอกาส จนเป็นบุคคลิกภาพที่ดี
-   วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพ 
     การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-  ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง   ปลอดภัยและมีวิถีชีวิตที่ดี

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
               
              สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
                มาตรฐาน  พ 1.1   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

                สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
          มาตรฐาน  พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

                สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล
                มาตรฐาน  พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
                มาตรฐาน  พ 3.2   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำและสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ใน การแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

                สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
                มาตรฐาน  พ 4.1   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
                มาตรฐาน  พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้ที่1วัยและการเปลี่ยนแปลง    เวลา  4  ชั่วโมง
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด                      
      พ 1.1   ม.3/1
            เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต
2.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  
 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงของชีวิต จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของแต่ละด้านในแต่ละช่วงวัยของชีวิต

3.  สาระการเรียนรู้
    3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง
         Ÿ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละวัย
               -   วัยทารก            -   วัยก่อนเรียน
               -   วัยเรียน             -        วัยรุ่น
               -   วัยผู้ใหญ่            -   วัยสูงอายุ
    3.2   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
         (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     4.1   ความสามารถในการสื่อสาร
     4.2   ความสามารถในการคิด
          1) ทักษะการเปรียบเทียบ
          2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้
    4.3   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     1. มีวินัย             
    2. ใฝ่เรียนรู้
    3. มุ่งมั่นในการทำงาน
    4. มีความรับผิดชอบ

6.  ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    บันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
7.  การวัดและการประเมินผล
    7.1   การประเมินก่อนเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.2   การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
         1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่องวัยและการเปลี่ยนแปลง
         2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของแต่ละวัย
          3) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
         4) ประเมินการนำเสนอผลงาน
         5) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
         6) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    7.3   การประเมินหลังเรียน
         -   ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
    7.4   การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
         -   ตรวจบันทึกผลการเปรียบเทียบวัยและการเปลี่ยนแปลง
8.  กิจกรรมการเรียนรู้
  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง