วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คุณภาพผู้เรียน


คุณภาพผู้เรียน
                                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

-         เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่างๆ
-         เข้าใจ  ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
-         เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัมนาการตามวัย
-         มีทักษะในการประเมินอิทธิพลทางเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ที่มีต่อเจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม
-         ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และควารมรุนแรง รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและ ชุมชน
-         เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะทางกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ
-         แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การดำรงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-         สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง
-          ปฏิบัติตามกฎ กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแข่งขีนกีฬาและทำงานเป้นทีมอย่างเป้นระบบ ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน                จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

-    สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
      อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนอย่างเป้นระบบ
-    แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มี
      ต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนิชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
-    ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพโดยนำหลัก
      การของทักาะทางกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน
-   แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัย ในการเข้าร่วม
     กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม
-   แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุก
    โอกาส จนเป็นบุคคลิกภาพที่ดี
-   วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพ 
     การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
-  ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง   ปลอดภัยและมีวิถีชีวิตที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น